Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, korting en transactie tussen Trimsalon de Blafferie en een klant.
 
2. Inspanningsverplichting
 Trimsalon de Blafferie zal ten alle tijden de behandelingen naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Trimsalon de Blafferie zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 
 
3. Afspraken
Klant dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak, telefonisch, via whatsapp of SMS aan Trimsalon de Blafferie te melden. Indien de klant deze verplichting niet tijdig nakomt, mag Trimsalon de Blafferie 50% van de afgesproken behandeling in rekening brengen. Is de klant meer dan 10 minuten te laat, dan mag Trimsalon de Blafferie de verloren tijd in mindering brengen. Vanaf 30 minuten te laat mag Trimsalon de Blafferie de afspraak annuleren en de kosten voor de gehele afgesproken behandeling in rekening brengen. Trimsalon de Blafferie dient bij verhindering voor een afspraak dit eveneens zo spoedig mogelijk, doch 48 uur voorafgaande aan de afspraak dit aan de klant te vermelden. Beide partijen zijn niet aan deze verplichtingen gehouden indien ze hier door overmacht niet toe in staat zijn. Overmacht omdat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. 
 
4. Betaling
Trimsalon de Blafferie zal ten alle tijden de richtprijzen duidelijk vermelden op de website en in de trimsalon. Deze genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Omdat de duur van de behandeling afhankelijk is van de conditie van de vacht van het dier en het gedrag van het dier, kan Trimsalon de Blafferie ten alle tijden in overleg met u van deze prijzen afwijken. Prijswijzigingen worden 30 dagen voor ingangsdatum kenbaar gemaakt door middel van een prijslijst. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De betaling van de behandeling en/of producten dient na behandeling contant of via pin te worden voldaan. 
 
5. Privacy en persoonsgegevens
Klant dient Trimsalon de Blafferie voor de eerste behandeling tijdens het intakegesprek te voorzien van alle gegevens, waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het veilig uitvoeren van de behandeling van het dier en de trimster zelf. Trimsalon de Blafferie registreert deze gegevens digitaal in een beveiligde Ipad. Deze gegevens kunnen ten alle tijden door de klant worden ingezien. Deze gegevens zullen door Trimsalon de Blafferie nooit aan derden worden verstrekt en worden alleen gebruikt voor de nodige doeleinden. Bij beëindigen van de relatie tussen Trimsalon de Blafferie en de klant, zullen deze gegevens 30 dagen na beëindiging verwijderd worden. 
 
6. Geheimhouding
Trimsalon de Blafferie is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft verteld tijdens of voor de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is aangegeven of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding vervalt wanneer op grond van een wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak, Trimsalon de Blafferie verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 
7. Aansprakelijkheid
Trimsalon de Blafferie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen of medicatie van de hond. Trimsalon de Blafferie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of of beschadigingen van persoonlijke door de klant meegenomen spullen. 
 
8. Garantie
Trimsalon de Blafferie geeft de klant na afloop van de behandeling van de hond 7 dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien: 
  • De klant de hond heeft laten bijwerken in een andere trimsalon. 
  • De klant zelf de hond heeft proberen bij te werken. 
  • De klant het advies betreffende de verzorging van de vacht van de hond niet heeft opgevolgd. 
  • De klant andere vachtverzorgingsproducten heeft gebruikt dan welke Trimsalon de Blafferie heeft aangeraden. 
  • De klant het advies om medische hulp voor de hond te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.
9. Klachten 
Indien een klant een klacht heeft over de behandeling of een product, dient zij dit zo spoedig mogelijk, doch 7 werkdagen na behandeling gemeld te hebben bij de eigenaar van de trimsalon. Telefonisch of schriftelijk. Trimsalon de Blafferie moet na 5 werkdagen fatsoenlijk antwoord geven. Indien de klacht gegrond is, zal de behandeling worden bijgewerkt of wanneer dit niet meer mogelijk is, opnieuw worden verricht. 
 
10. Geldigheidsduur
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zolang zij niet door nieuwe voorwaarden worden vervangen. Bij wijziging is de behandeldatum bepalend. 
 
Trimsalon de Blafferie. 
Amber Maessen